Indeklima

Ventilation udsugning – klima

Indeklima er en bred betegnelse for bl.a. luften vi indånder i bygningen.

Der er temperaturer, fugt, træk og lugt mm. at tage højde for. 

Vedligeholdelse af dit ventilationsanlæg er vigtig både som private og i erhverv.

Ved eftersyn efterses : ventilatorer, kontrol af frostsikring og oftest skal filtrene skiftes.

Det er nogle af de vigtige service punkter..

ventilation klima varmepumper chiller komfortkøl køleanlæg service køleeftersyn kølerum
Komfort køl ventilation indeklima chiller luftskifte

Indeklima og dets effekter

     ” Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje, men kan også være årsag til eller forværre alvorlige sygdomme.

   Udsættelse for skimmelsvampe kan desuden medføre overfølsomhedsreaktioner og ved gentagen udsættelse kan der udvikles allergi, som typisk viser sig som astma og allergisk snue eller høfeber.

ventilation Indregulering
indeklima ventilation – luftskifte frisker det hele op.

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at den totale sygdomsbyrde, der kan tilskrives indeklimaforureninger, beløber sig årligt til tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande.

  Heraf udgør hjerte-kar-sygdomme (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) 60 % og lungelidelser (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) som astma og allergi, lungekræft, øvre og nedre luftvejsinfektioner, KOL tilsammen 35 %.  2/3 af de tabte sunde leveår skyldes partikelforurening. For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening. “

Kilde : https://www.sst.dk/da/viden/miljoe/miljoe-og-sundhed/indeklima 

Simpel men effektiv luftskifte med et-rums løsning hvor flere kan linkes og styres i grupper.